Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аспіранту

Докторанту

ЗдобувачуПрийом до аспірантури і докторантури здійснюється два рази на рік — восени та навесні.

Проекти планів прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляються відповідними кафедрами, затверджуються деканами та надаються у відділ аспірантури і докторантури щорічно – до 1 грудня, для подальшого розгляду і затвердження МОН України.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.Нагору

Термін навчання:

4 роки – для аспірантів денної форми навчання;

4 роки – для аспірантів заочної форми навчання.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня.

Вступні іспити до аспірантури (з фаху,  та іноземної мови) приймаються після рішення приймальної комісії про допущення до іспитів, і проходять у терміни, визначені приймальною комісією

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури всіх форм навчання, надається додаткова відпустка зі збереженням заробітної платні за місцем роботи для підготовки і здачі вступних іспитів із розрахунку 10 днів на один іспит.

Кожному із аспірантів при зарахуванні призначається науковий керівник із штату докторів наук, професорів або кандидатів наук, доцентів (за рішенням Вченої ради університету). Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання їм затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якість виконання дисертаційної роботи. Аспірант працює за індивідуальним планом, періодично звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником і кафедрою (в період з 15 по 30 вересня).

Аспірант зобов'язаний:

  • оволодіти глибокими професійними знаннями;
  • придбати навики самостійної науково-дослідної роботи;
  • мати широкий науковий і культурний кругозір;
  • скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови, спеціальності;
  • повністю виконати індивідуальний план роботи з дисертації;
  • закінчити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої ради.

Аспірант має право:

  • користуватися науково-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;
  • на отримання всіх видів наукової інформації та наукового консультування;
  • на забезпечення гуртожитком.

Для проведення наукових досліджень з теми дисертації аспіранти можуть бути відрекомендовані як у наукові центри і вузи України, так і в зарубіжні. Випускникам аспірантури період навчання в аспірантурі з відривом від виробництва зараховується до стажу науково-педагогічної роботи.

Аспірантам без відриву від виробництва, які успішно виконують план підготовки, дається щорічна додаткова відпустка за місцем роботи зі збереженням заробітної плати (тривалість - 30 днів).

Крім того, аспіранти без відриву від виробництва (за їх бажанням) звільняються від роботи на один день у тиждень (з оплатою 50%), а на четвертому році навчання їм дається ще один день на тиждень без збереження заробітної плати.

Здобувачами вченого ступеня кандидата наук (за спеціальностями постійно діючої аспірантури Національного гірничого університету), працюючими над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. Здійснюється прикріплення терміном до 5 років для складання кандидатських іспитів і отримання консультацій з дисертаційної роботи.

УВАГА! Інформація для аспірантів першого року навчання!

Типова угода про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення

Додаток до угоди (зобов'язання)

Бланк подання теми дисертації у Вчену раду


НагоруКонтакти:
Тел.: +38 (056) 746-26-72; факс: (0562) 47-08-35

© 2006-2019 Інформація про сайт