Національний гірничий університет — відповідність Часу

Аспіранту

Докторанту

ЗдобувачуПрийом до аспірантури і докторантури здійснюється один раз на рік у відповідності з планом прийому, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

Проекти планів прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляються відповідними кафедрами, затверджуються деканами та надаються у відділ аспірантури і докторантури щорічно – до 1 грудня, для подальшого розгляду і затвердження МОН України.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у сфері освіти;

коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами, юридичними та фізичними особами.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.Нагору

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ до вступу в аспірантуру НГУ

Заявка на вступний іспит (бланк, .doc)

На державній мові

1. Заява на ім’я ректора (заповнюємо форму заяви).

2. Рекомендація ради факультету НГУ до вступу в аспірантуру (для випускників поточного року) і ради ВНЗ (для випускників поточного року з інших ВНЗ).

3. Особовий листок (бланк у відділі аспірантури) з фото (власноручно).

4. Автобіографія (вказати рік народження, місце роботи, посаду, місце проживання найближчих родичів) (власноручно).

5. Копії диплома і додатка з оцінками (ксерокопії).

6. Копія трудової книжки (ксерокопія засвідчена печаткою).

7. Копія паспорта.

8. Копія ідентифікаційного коду.

9. Список наукових праць, надрукованих у фахових виданнях (якщо не маєте 2-х праць – подається реферат на 20-25 сторінок машинного друку ч/з 2 інтервали + відгук з оцінкою (дає кандидат, або доктор наук з кафедри, крім наукового керівника).

10. Протокол співбесіди з науковим керівником (бланк у відділ аспірантури) (пише науковий керівник).

11. Витяг з протоколу засідання кафедри, де: Ухвалили: І. Рекомендувати в аспірантуру очну/заочну, за фахом____________; 2. Затвердити тему дисертації "_________________"; 3. Призначити наукового керівника – __________________.

12. Медична довідка

13. 1 папку „уголок” для документів.

Документи подаються особисто до прийомної комісії з 22 серпня по 31 жовтня.

Термін навчання:

4 роки – для аспірантів з відривом від виробництва;

4 роки – для аспірантів без відриву від виробництва.

Зарахування до аспірантури – з 01 листопада.

Вступні іспити до аспірантури (з фаху,  та іноземної мови) приймаються після рішення приймальної комісії про допущення до іспитів, і проходять у терміни, визначені приймальною комісією (як правило з 20 вересня по 20 жовтня).

Зарахування проводиться з 15 листопада . Особи, які повністю або частково склали кандидатські екзамени, звільняються від здачі відповідних вступних іспитів до аспірантури.

Особам, які допущені до здачі вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, дається додаткова відпустка зі збереженням заробітної платні за місцем роботи для підготовки і здачі вступних іспитів із розрахунку 10 днів на один іспит.

Кожному із аспірантів при зарахуванні призначається науковий керівник із штату докторів наук, професорів або кандидатів наук, доцентів (за рішенням Вченої ради університету). Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання їм затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якість виконання дисертаційної роботи. Аспірант працює за індивідуальним планом, періодично звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником і кафедрою (в період з 1 по 25 жовтня).

Аспірант зобов`язаний:

  • оволодіти глибокими професійними знаннями;
  • придбати навики самостійної науково-дослідної роботи;
  • мати широкий науковий і культурний кругозір;
  • скласти кандидатські іспити з філософії, іноземної мови, спеціальності;
  • повністю виконати індивідуальний план роботи з дисертації;
  • закінчити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої ради.

Аспірант має право:

  • користуватися науково-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;
  • на отримання всіх видів наукової інформації та наукового консультування;
  • на забезпечення гуртожитком.

Для проведення наукових досліджень з теми дисертації аспіранти можуть бути відрекомендовані як у наукові центри і вузи України, так і в зарубіжні. Випускникам аспірантури період навчання в аспірантурі з відривом від виробництва зараховується до стажу науково-педагогічної роботи.

Аспірантам без відриву від виробництва, які успішно виконують план підготовки, дається щорічна додаткова відпустка за місцем роботи зі збереженням заробітної плати (тривалість - 30 днів).

Крім того, аспіранти без відриву від виробництва (за їх бажанням) звільняються від роботи на один день у тиждень (з оплатою 50%), а на четвертому році навчання їм дається ще один день на тиждень без збереження заробітної плати.

Здобувачами вченого ступеня кандидата наук (за спеціальностями постійно діючої аспірантури Національного гірничого університету), працюючими над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. Здійснюється прикріплення терміном до 5 років для складання кандидатських іспитів і отримання консультацій з дисертаційної роботи.

УВАГА! Інформація для аспірантів першого року навчання!

Типова угода про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення

Додаток до угоди (зобов'язання)

Бланк подання теми дисертації у Вчену раду


Нагору

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОКТОРАНТІВ

Усі документи треба підготовити державною мовою!

№ п/п Документи Примітка
1 Заява Власноруч! За підписом наукового консультанта
2 Особистий листок по обліку кадрів Заповнюється бланк
3 Автобіографія Власноруч! За власним підписом
4 Копія диплому кандидата наук Завірити у відділі кадрів!
5 Копія атестата доцента Завірити у відділі кадрів!
6 Характеристика рекомендація з місця роботи За підписом завідувача кафедри
7 Список наукових праць За підписом здобувача і наукового консультанта. З печаткою канцелярії!
8 Відгук на наукову діяльність За підписом проректора з наукової роботи. Підпис завірити печаткою канцелярії!
9 План докторської дисертації За підписом здобувача
10 Наукова доповідь Наукова доповідь повинна містити: підрозділи; список використаної літератури та підпис здобувача
11 План-графік виконання докторської дисертації За підписом здобувача і наукового консультанта
12 Витяг з протоколу засідання кафедри
13 Витяг з протоколу засідання факультету
14 Копія паспорта
15 Копія ідентифікаційного номера
16 Витяг з протоколу Вченої Ради 2 примірника
17 Типова угода 2 примірника. Заповнюються бланки
18 Довідки про заробітну плату За останні 2 місяця
19 Папку з файлами

Документи подаються у папці.  

Завантажити зразок пакету документів (zip файл)Нагору

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

Завантажити зразок пакету документів (zip файл)Контакти:
Тел.: +38 (0562) 47-33-25; факс: (0562) 47-08-35

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт